Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

443/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 21. června 2006,

kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb. , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
 
Změna zákona č. 178/2005 Sb. , o zrušení Fondu národního majetku

Čl.I

    V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb. , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) k převodu 2 mld. Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí na podporu výstavby domovů důchodců.".
 
ČÁST DRUHÁ
 
Změna zákona č. 319/2001 Sb. , o bankách

Čl.II

    Zákon č. 319/2001 Sb. , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. , zákona č. 292/1993 Sb. , zákona č. 156/1994 Sb. , zákona č. 83/1995 Sb. , zákona č. 84/1995 Sb. , zákona č. 61/1996 Sb. , zákona č. 306/1997 Sb. , zákona č. 16/1998 Sb. , zákona č. 165/1998 Sb. , zákona č. 120/2001 Sb. , zákona č. 239/2001 Sb. (část) a zákona č. 126/2002 Sb. (část), se mění takto:

    1. V článku II. , Přechodné ustanovení, se v prvním neočíslovaném odstavci za slova "u Moravia banky, a. s., Frýdek-Místek, nyní v konkursu," vkládají slova "u Kreditní banky Plzeň, a. s., nyní v konkursu, u Plzeňské banky, a. s., nyní v konkursu, u Union banky, a. s., nyní v konkursu".

    2. V článku II. , Přechodné ustanovení, se za druhý neočíslovaný odstavec vkládá nový neočíslovaný odstavec následujícího znění:

    "Vkladatelům bank ani jiným osobám v souvislosti s výplatou dodatečné náhrady dle tohoto přechodného ustanovení zákona nenáleží jiné nároky než ty, které vyplývají z tohoto přechodného ustanovení zákona. Nárok dle tohoto přechodného ustanovení zákona se vztahuje na vkladatele těch bank výslovně uvedených v tomto ustanovení zákona, na vkladatele jiných bank se toto ustanovení nevztahuje a tito mají v případě nastalé neschopnosti banky dostát závazkům vůči vkladatelům nárok na náhradu ve výši stanovené zákonem č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl.III

Přechodné ustanovení

    1. Fond pojištění vkladů (dále jen "Fond") vyplatí fyzickým a právnickým osobám, které byly vkladateli ke dni zahájení správního řízení o odnětí povolení působit jako banka u Pragobanky, a. s. Praha, nyní v konkursu, u Universal banky, a. s., Ústí nad Labem, nyní v konkursu, u Moravia banky, a. s., Frýdek-Místek, nyní v konkursu, u Kreditní banky Plzeň, a. s., nyní v konkursu, u Plzeňské banky, a. s., nyní v konkursu, u Union banky, a. s., nyní v konkursu, (dále jen "banky"), popř. jejich dědicům, právním nástupcům a ručitelům jejich pohledávek nebo jejich právním nástupcům, dodatečnou náhradu za veškeré pohledávky z jejich vkladů v domácí i zahraniční měně včetně depositních certifikátů a vkladových listů vedených u těchto bank ke dni zahájení správního řízení o odnětí povolení působit jako banka až do výše 4 milionů Kč každému vkladateli, popř. jeho dědici, právnímu nástupci a ručiteli jeho pohledávek nebo jeho právnímu nástupci.
 
    2. Náhrada za pohledávky z anonymních vkladů, kterými se rozumí zejména vkladní listy na doručitele či depozitní certifikáty na doručitele, se poskytne pouze za podmínky, že takové pohledávky byly řádně přihlášeny v konkurzním řízení.
 
    3. Při výplatě dodatečných náhrad se postupuje přiměřeně podle § 41d až 41g , mimo odstavce 2 § 41e, zákona č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že vyplacenou dodatečnou náhradu Fond sníží o již vyplacenou náhradu. Ke dni zahájení výplaty dodatečných náhrad se snižuje pohledávka vkladatele za bankou o částku rovnající se jeho právu na dodatečnou náhradu z Fondu. Dodatečná náhrada se vyplatí rovněž dědicům a právním nástupcům oprávněných fyzických a právnických osob a ručitelům jejich pohledávek nebo jejich právním nástupcům. Fond se dnem zahájení výplaty dodatečných náhrad stává věřitelem bank ve výši práv vkladatelů bank na plnění z Fondu. Výplata dodatečných náhrad podle tohoto zákona musí být zahájena do 3 měsíců od účinnosti tohoto zákona.
 
    4. Jestliže před účinností tohoto zákona byla vkladatelům bank vyplacena za veškeré pohledávky z jejich vkladů v domácí i zahraniční měně vedených u bank náhrada až do výše 4 miliónů Kč jinou osobou než Fondem na základě dohody s Českou národní bankou jako orgánem bankovního dohledu, má tato osoba, popř. její právní nástupce, nebo postupníci pohledávek vzniklých z uspokojení takových pohledávek, (dále jen "oprávněná osoba") vůči Fondu nárok na náhradu všech peněžních prostředků vynaložených k uspokojení pohledávek vkladatelů bank z jejich vkladů. Právo oprávněné osoby na náhradu peněžních prostředků z Fondu se promlčí uplynutím deseti let ode dne, který byl stanoven jako den zahájení výplaty náhrady vkladatelům bank až do výše 4 miliónů Kč.
 
    5. Vkladatelům bank ani jiným osobám v souvislosti s výplatou dodatečné náhrady dle tohoto přechodného ustanovení zákona nenaleží jiné nároky než ty, které vyplývají z tohoto přechodného ustanovení zákona. Nárok dle tohoto přechodného ustanovení zákona se vztahuje na vkladatele těch bank výslovně uvedených v tomto ustanovení zákona, na vkladatele jiných bank se toto ustanovení nevztahuje a tito mají v případě nastalé neschopnosti banky dostát závazkům vůči vkladatelům nárok na náhradu ve výši stanovené zákonem č. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

 
ČÁST TŘETÍ
 
Změna občanského zákoníku


Čl.IV

    Zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb. , zákona č. 146/1971 Sb. , zákona č. 131/1982 Sb. , zákona č. 94/1988 Sb. , zákona č. 188/1988 Sb. , zákona č. 87/1990 Sb. , zákona č. 105/1990 Sb. , zákona č. 116/1990 Sb. , zákona č. 87/1991 Sb. , zákona č. 509/1991 Sb. , zákona č. 264/1992 Sb. , zákona č. 267/1994 Sb. , zákona č. 104/1995 Sb. , zákona č. 118/1995 Sb. , zákona č. 89/1996 Sb. , zákona č. 94/1996 Sb. , zákona č. 227/1997 Sb. , zákona č. 91/1998 Sb. , zákona č. 165/1998 Sb. , zákona č. 159/1999 Sb. , zákona č. 363/1999 Sb. , zákona č. 27/2000 Sb. , zákona č. 103/2000 Sb. , zákona č. 227/2000 Sb. , zákona č. 367/2000 Sb. , zákona č. 229/2001 Sb. , zákona č. 317/2001 Sb. , zákona č. 501/2001 Sb. , zákona č. 125/2002 Sb. , zákona č. 135/2002 Sb. , zákona č. 136/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb. , zákona č. 476/2002 Sb. , zákona č. 88/2003 Sb. , zákona č. 37/2004 Sb. , zákona č. 47/2004 Sb. , zákona č. 278/2004 Sb. , zákona č. 480/2004 Sb. , zákona č. 554/2004 Sb. , zákona č. 359/2005 Sb. , zákona č. 56/2006 Sb. , zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 107/2006 Sb. , se mění takto:

    1. V § 151 písm. p). se na konci odstavce 4 doplňuje text, který včetně odkazu a poznámky pod čarou č. 3a zní: "Věcná břemena zřízená v souvislosti s provozem podniku 3a) přecházejí při jeho převodu či přechodu na nabyvatele podniku. To platí i v případě převodu nebo přechodu takové části podniku, která může být provozována jako samostatný podnik.
    3a) § 5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník.".

    2. Dosavadní označení odkazů a poznámek pod čarou č. 3a a 3b, týkající se ustanovení § 480 písm. e) občanského zákoníku, se nahrazují označeními č. 3b a 3c.


ČÁST ČTVRTÁ
 
Účinnost

Čl.V
    Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Topolánek v. r.

TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek